اذان محزون

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۶۹

اذان محزون - موذن زاده اردبیلی

.....  .....

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء چهارم

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۷۱

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء چهارم

.....  .....

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء سوم

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۵۶

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء سوم

.....  .....

اذان انتظار

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۲۱۳۴

اذان انتظار - روح الله کاظم زاده

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره مائده

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۲۹

سعد الغامدی - سوره مائده

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره نساء

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۴۶

سعد الغامدی - سوره نساء

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره آل عمران

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۴۴

سعد الغامدی - سوره آل عمران

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره بقره

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۶۲

سعد الغامدی - سوره بقره

.....  .....