اذان محزون

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۱۳۴

اذان محزون - موذن زاده اردبیلی

.....  .....

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء چهارم

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۱۴۳

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء چهارم

.....  .....

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء سوم

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۱۱۹

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء سوم

.....  .....

اذان انتظار

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۲۲۰۸

اذان انتظار - روح الله کاظم زاده

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره مائده

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۲۲۵

سعد الغامدی - سوره مائده

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره نساء

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۲۲۰

سعد الغامدی - سوره نساء

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره آل عمران

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۲۴۸

سعد الغامدی - سوره آل عمران

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره بقره

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۲۵۲

سعد الغامدی - سوره بقره

.....  .....