اذان محزون

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۹۷

اذان محزون - موذن زاده اردبیلی

.....  .....

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء چهارم

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۹۸

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء چهارم

.....  .....

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء سوم

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۸۴

ترجمه فارسی و صوتی قرآن- جزء سوم

.....  .....

اذان انتظار

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۲۱۶۰

اذان انتظار - روح الله کاظم زاده

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره مائده

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۶۱

سعد الغامدی - سوره مائده

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره نساء

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۷۴

سعد الغامدی - سوره نساء

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره آل عمران

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۷۸

سعد الغامدی - سوره آل عمران

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره بقره

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۹۳

سعد الغامدی - سوره بقره

.....  .....