loader

خدا در آئینه آیات (12) - حزب صالحین

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۳۲۰

در مقالات قبل تشکیل بیوت و خانه‌های الهی با شرایط خاص آن را یکی از راه‌های فروپاشیده نشدن جامعه مؤمنان بیان کردیم. در ادامه باید اذعان داریم که در همین بیوت الهی نیز خطر نفوذ شیطان در بین اعضای خانواده وجود دارد. مؤمنین در بیوت الهی باید به طور دائمی در حال حرکت به سوی خداوند باشند. لذا مؤمنان باید صفات دیگری را نیز به رفتارهای خود اضافه کنند.

.....

خدا در آئینه آیات (11) - بیوت و خانه‌های الهی

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۳۶۶

در هر دوره‌ای از تاریخ انسان ها، بعد از خلقت حضرت آدم(ع) ، جوامع جواب گوی حفظ شرایطی که یک انسان مؤمن نیاز دارد نبوده است.

.....

خدا در آئینه آیات (10) - اکثریت جامعه بر علیه مؤمنان

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۳۷۲

با توجه به شرایط موجود در نظام هستی امکان به تعالی رسیدن در بسیاری از مردم سخت و دور از دسترس می‌باشد. در نگاه کلی چه در جامعه و چه در تاریخ، انسان‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته‌ای که همیشه حائز اکثریت هستند، یعنی کافرین، ظالمین، مشرکین، منافقین، ضالین و ... و همه امکانات موجود را به نفع خود استفاده کرده و قدرت بسیاری داشته‌اند.

.....

خدا در آئینه آیات (9) - سامری و سامریان در برابر خدا و خلق

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۳۲۵

خداوند کریم در جهان آفرینش خود بی‌نهایت آیات و نشانه‌ها برای کشف وجود خودش در برابر چشمان و عقل و خرد انسانی قرار داده است تا با درک و دیدن آن ها، آدمیان، وجود خدا را در لحظه لحظه زندگیشان احساس کنند و در کنارِ بودنِ خدا، اعمال و رفتار خود را اصلاح نمایند و عبادت و بندگی را سرلوحه زندگیشان قرار دهند.

.....

خدا در آئینه آیات (8) - راه پر پیچ و خم مؤمنان در رسیدن به تعالی

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۳۴۵

بسیار مشخص است که در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی که بر سر راه همه مؤمنان وجود دارد رسیدن به تعالی و هدف خلقت انسان که عبادت و بندگی و در کنار خداوند زیستن است، دور از دسترس می‌نماید. ترس‌ها و حذرهای بسیاری وجود دارد. هر فرد، هر خانواده و هر جامعه مؤمنی با انبوه موانع رو به رو است.

.....

خدا در آئینه آیات (7) - سقوط یا تحکیم ایمان در قرآن

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۳۱۰

آیا امکان سقوط مؤمنان وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال متأسفانه باید گفت چنین سقوطی وجود دارد و قرآن کریم پرده از این مهّم برداشته است.

.....