loader

امامت در جنگ جاويد با شيطان و جن

حسین کهفی۱۳۹۶-۹-۴۱۲۷

در تبيين هاي گذشته پيرامون حقيقت اوليه ارزش هاي ديني و نياز آدميان در زندگي دنيايي خود به دين، مطالبي بيان گرديد؛ در تحليل ها و تفسيرهاي شبه روشنفكران ديني دهه هاي اخير ايران به ويژه در كتاب بسط تجربه نبوي آقاي سروش، اصل نبوت و امامت با ديدگاه ويژه اي طرح و ارائه شده است.

.....

سروش شبه روشنفكران ديني

حسین کهفی۱۳۹۶-۹-۴۱۰۰

كتاب ناطق خدا نزد ماست، قرآن راستگو است؛ نور آن فروزان و روشنايي آن درخشان است، بينات و تبيين هايش روشن است، اسرار آن آشكار است، ظواهرش تجلي يافته است، پيروانش مورد غبطه قرار مي گيرند، كساني كه از او پيروي مي كنند را به سوي بهشت راهنمايي مي كند، پيروي از سخنانش راه نجات است، به وسيله ي قرآن به حجت هاي نوراني خدا دست يافته مي شود، و واجبات آن تفسير مي گردد و به محرمات نهي شده آن دسترسي پيدا مي شود، قرآن داراي استدلالهاي جلوه گر است، براهين آن ك .....

دزد سروش گم شده

حسین کهفی۱۳۹۶-۹-۴۱۲۴

سخن در نوشتار قبل بر این مقوله بود که آدمیان در زندگی دنیایی خود ما بین محدوده ای از قوانین و سنت ها قرار دارند که این محدوده ها بالاجبار بروز اعمالی را در انسان ها به عهده دارند و آدمیان چه بخواهند و چه نخواهند، قسمت اعظم رفتار و اعمال زندگی دنیایی آنها از درون این قوانین و سنت ها تولید می گردد و بر این واقعیت هاست که انبیاء عظیم الشأن به رسالت برگزیده شده اند و همه ی آنها از سوی خداوند، به دایره این قوانین واقف می شدند و از لابلای آنها هدف ا .....

دم خروس سروش

حسین کهفی۱۳۹۶-۹-۴۱۰۷

در نوشتار گذشته به نقد فصل اول کتاب بسط تجربه نبوی پرداخته شد، اینک به بررسی فصول بعدی این کتاب همت می گماریم. فصل دوم، مبحث ذاتی و عرضی ادیان است، ابتدا به غرض نویسنده از این متن اشاره می شود.

.....

قرآن و عترت- نبوت مستمر

حسین کهفی۱۳۹۶-۹-۴۱۱۳

در ادامه ی نوشتار گذشته كه در نقد عقايد شبه روشنفكران چند دهه اخير بيان شد، قصد دارم به شرح و نقد ديدگاه فلسفي اين گروه پيرامون نظريات آنها بپردازم تا پوچي ديدگاه راسيوناليستي آنان را كه بر پايه پوزيتويسم افراطي استوار است طرح نمايم؛ ديدگاهي كه از درون خانه ی حقير هرمنوتيك سر در آورده است و با اين خانه قربيلي، ادعای برابري با قصرهاي آسماني دين مي كنند و خود را در سطح صاحبان كاخ هاي آسماني و سرفرازان اعراف قيامتي طرح كرده و معصومين شيعه را به چ .....

قبض قندیل ها بسط تأویل ها

حسین کهفی۱۳۹۶-۹-۴۱۷۲

در نوشتار پيشين نقدي بر ادعاي كلامي و عرفاني سراينده كتاب «بسط تجربه نبوي» وارد نموديم كه اينك به جمع بندي آن نقد و گفتاري بيشتر در اين زمينه مي پردازيم مجموعه اين نقدها را مي توان به صورت ذيل خلاصه نمود.

.....