loader

تبرج

حسین سعادت۱۳۹۸-۵-۱۰۳۴

تمایل به خودنمایی در زنان که همانا زیبایی نمایی و چهره نمایی و اندام نمایی و ... است، غریزه بسیار باارزشی است که خداوند در وجود زن تعبیه کرده است از آنجا که هر انسانی برای اظهار وجود خود احتیاج به دلیل دارد یکی از دلایل مادی اظهار وجود برای زنان غریزه خودنمایی یا تبرّج است.

.....

حضرت مریم(س) ، الگوی زن در قرآن

حسین سعادت۱۳۹۸-۴-۱۷۴۴

حضرت مریم( س ) تعریف زن در قرآن کریم است. او به زن بودن معنی بخشیده است و عظمت و بلندای مخلوقی به نام زن را ماهیت داده است. ویژگی هایی یک زن کامل در همه ابعاد، در چهره تعریف شده از حضرت مریم( س ) در قرآن می درخشد. زنی که به عنوان برترین زنانِ جهان تا زمان عصر خود بوده است.

.....

ابتلای فرزند و خانواده در قرآن

حسین سعادت۱۳۹۸-۴-۱۴۴

ایجاد و تحکیم خانواده در فرهنگ قرآنی و اسلامی یکی از مهم ترین وظایف هر زن و مرد مؤمن است که در آیات بسیار متعددی در قرآن برای این امر تأکید شده است. خانواده به عنوان حلقه واسطه بین فرد و جامعه نقش مهمی در رشد و تعالی میان مردم به ویژه مؤمنان را بر عهده دارد.

.....

خدا در آئینه آیات (12) - حزب صالحین

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۵۸

در مقالات قبل تشکیل بیوت و خانه‌های الهی با شرایط خاص آن را یکی از راه‌های فروپاشیده نشدن جامعه مؤمنان بیان کردیم. در ادامه باید اذعان داریم که در همین بیوت الهی نیز خطر نفوذ شیطان در بین اعضای خانواده وجود دارد. مؤمنین در بیوت الهی باید به طور دائمی در حال حرکت به سوی خداوند باشند. لذا مؤمنان باید صفات دیگری را نیز به رفتارهای خود اضافه کنند.

.....

خدا در آئینه آیات (11) - بیوت و خانه‌های الهی

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۶۶

در هر دوره‌ای از تاریخ انسان ها، بعد از خلقت حضرت آدم(ع) ، جوامع جواب گوی حفظ شرایطی که یک انسان مؤمن نیاز دارد نبوده است.

.....

خدا در آئینه آیات (10) - اکثریت جامعه بر علیه مؤمنان

حسین سعادت۱۳۹۸-۳-۵۷۲

با توجه به شرایط موجود در نظام هستی امکان به تعالی رسیدن در بسیاری از مردم سخت و دور از دسترس می‌باشد. در نگاه کلی چه در جامعه و چه در تاریخ، انسان‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته‌ای که همیشه حائز اکثریت هستند، یعنی کافرین، ظالمین، مشرکین، منافقین، ضالین و ... و همه امکانات موجود را به نفع خود استفاده کرده و قدرت بسیاری داشته‌اند.

.....