loader

از خنده تا کشتار(4)

حسین سعادت۱۳۹۹-۷-۲۳۶۲

تحلیلی بر سالهای آخر زندگی حضرت رسول (ص) بر طبق آیات قرآن تا شهادت ایشان

.....

از خنده تا کشتار(3)

حسین سعادت۱۳۹۹-۷-۱۶۹۲

تحلیلی بر تاریخ زندگی حضرت رسول (ص) بر طبق آیات قرآن در دوران پس از هجرت

.....

از خنده تا کشتار(2)

حسین سعادت۱۳۹۹-۵-۲۱۷۶

در ادامه نوشتار از خنده تا کشتار اکنون به بحث تفصیلی سوره های قرآن درباره ی تهمت هایی که در طول بیست وسه سال به پیامبر(ص) زده شده است می پردازیم و در ادامه از ناجوانمردی ها و اقدامات تخریبی و نهایتاً توطئه ها در قتل پیامبر به تفصیل سخن به میان خواهیم آورد و غم ها و رنج هایی که پیامبر اکرم(ص) به عنوان اسوه بشریت متحمل شده اند نیز معین می گردد. که او خود فرمود: هیچ پیامبری به اندازه من مورد اذیت و آزار قرار نگرفت.  

.....

از خنده تا کشتار

حسین سعادت۱۳۹۸-۱۱-۶۲۹۰

تحقیق و بررسی ذیل خلاصه ای از معانی آیات قرآن است که پیرامون واکنش تاریخیِ مشرکان و کافران به دعوت پیامبران صورت گرفته و اکثریت مخالفت ها و سر سختی های مخالفان پیامبران در طول تاریخ بعثت حالت مشابه داشته است که گویای طرفند شیطان و نفس های اماره انسان های طغیانگر است که شیوه های تکراری را به کار می برده اند. البته مبارزات خاص مخصوص هر پیامبر به طور ویژه نیز وجود داشته است.

.....

تبرج

حسین سعادت۱۳۹۸-۵-۱۰۴۴۵

تمایل به خودنمایی در زنان که همانا زیبایی نمایی و چهره نمایی و اندام نمایی و ... است، غریزه بسیار باارزشی است که خداوند در وجود زن تعبیه کرده است از آنجا که هر انسانی برای اظهار وجود خود احتیاج به دلیل دارد یکی از دلایل مادی اظهار وجود برای زنان غریزه خودنمایی یا تبرّج است.

.....

حضرت مریم(س) ، الگوی زن در قرآن

حسین سعادت۱۳۹۸-۴-۱۷۳۵۲

حضرت مریم( س ) تعریف زن در قرآن کریم است. او به زن بودن معنی بخشیده است و عظمت و بلندای مخلوقی به نام زن را ماهیت داده است. ویژگی هایی یک زن کامل در همه ابعاد، در چهره تعریف شده از حضرت مریم( س ) در قرآن می درخشد. زنی که به عنوان برترین زنانِ جهان تا زمان عصر خود بوده است.

.....