شهید همه اعصار(هابیل و قابیل)

پرویز خرسند۱۳۹۸-۱۲-۱۵۸۲۳
.....  .....

اذان محزون

آوای ققنوس۱۳۹۷-۲-۸۱۱۲۱

اذان محزون - موذن زاده اردبیلی

.....  .....

اذان انتظار

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۲۱۲۷۶

اذان انتظار - روح الله کاظم زاده

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره مائده

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۲۳۴

سعد الغامدی - سوره مائده

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره نساء

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۲۳۴

سعد الغامدی - سوره نساء

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره آل عمران

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۳۰۶

سعد الغامدی - سوره آل عمران

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره بقره

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۳۰۵

سعد الغامدی - سوره بقره

.....  .....

قرائت ترتیلی سوره های قرآن - سوره فاتحه

آوای ققنوس۱۳۹۶-۹-۱۰۱۱۴۸

سعد الغامدی - سوره فاتحه

.....  .....