loader
×

علی را وصف  در باور  نیاید

زبان هرگز ز وصفش بر نیاید .